dimecres, 2 de juny de 2010

Què fer quan estic seleccionat/seleccionada? (oposicions 2010)

Ara que s'estan publicant les llistes PROVISIONALS dels...seleccionats/ades, i en els propers dies han d'aparèixer les llistes DEFINITIVES, us pot interessar les informacions específiques que us
poden afectar:

-Plaços per demanar
-Situacions que es poden donar
-Paperassa que cal fer
-Donar-se d'alta a MUFACE, etc etc (serà obligatori...)

En definitiva, que la vostra situació ADMINISTRATIVA i de relació amb
l'administració és nova, i per tant us interessa estar sempre informats
de tot, i més... Com sempre...

Què s'ha de fer?
Donar-se d'alta al nou grup FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 2010/2011


ON?
Visita aquesta pàgina i trobaràs la info:
http://conc.ccoo.cat/ensenyament/publica/practiques/index.htm

Ah!:
I vine a les xerrades informatives pels funcionaris en pràctiques:


http://conc.ccoo.cat/ensenyament/arxius/xerrad_funcionaris_practiques2010.htmEn primer lloc: fins el dia 8 de juny heu de sol•licitar plaça entrant a l’aplicatiu

Pels que ja van demanar plaça com a interins/es haureu de confirmar la vostra petició o bé fer una nova sol•licitud
Per la resta de persones : han de fer una sol•licitud fins el dia 8 de juny i sol•licitar fins a 40 llocs ( centres i localitats ) + petició de comarques

En cas que no presentin sol•licitud, hi participaran d'ofici.

Presentació de documentació: S’haurà de fer en els vint dies posteriors a la publicació al DOGC del llistat d’aspirants seleccionats/des


Quina documentació cal presentar:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ ingrés al cos o certificació acadèmica original

b) Dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI)..

c) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 6 a aquesta convocatòria.

f) Sol•licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació.


Xerrades informatives de CCOO:
A partir del 10 de juny ja tenim unes xerrades informatives adreçades als que sereu funcionaris en pràctiques aquest curs 2010-2011

Podeu veure els llocs i les dates a :

http://conc.ccoo.cat/ensenyament/arxius/xerrad_funcionaris_practiques2010.htm

Farem una exposició sobre l’any de pràctiques, alta a Muface, retribucions, concurs de trasllat, permisos i llicències funcionaris, etc.... . Hi haurà una part de la sessió per poder respondre a
preguntes i dubtes que ens feu.

Les xerrades són obertes a tothom, però degut a la limitació d'aforament, l'entrada a partir d'un moment només es garanteix als afiliats i afiliades de CCOO.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada