dimecres, 2 de juny de 2010

Què fer quan estic seleccionat/seleccionada? (oposicions 2010)

Ara que s'estan publicant les llistes PROVISIONALS dels...seleccionats/ades, i en els propers dies han d'aparèixer les llistes DEFINITIVES, us pot interessar les informacions específiques que us
poden afectar:

-Plaços per demanar
-Situacions que es poden donar
-Paperassa que cal fer
-Donar-se d'alta a MUFACE, etc etc (serà obligatori...)

En definitiva, que la vostra situació ADMINISTRATIVA i de relació amb
l'administració és nova, i per tant us interessa estar sempre informats
de tot, i més... Com sempre...

Què s'ha de fer?
Donar-se d'alta al nou grup FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 2010/2011


ON?
Visita aquesta pàgina i trobaràs la info:
http://conc.ccoo.cat/ensenyament/publica/practiques/index.htm

Ah!:
I vine a les xerrades informatives pels funcionaris en pràctiques:


http://conc.ccoo.cat/ensenyament/arxius/xerrad_funcionaris_practiques2010.htmEn primer lloc: fins el dia 8 de juny heu de sol•licitar plaça entrant a l’aplicatiu

Pels que ja van demanar plaça com a interins/es haureu de confirmar la vostra petició o bé fer una nova sol•licitud
Per la resta de persones : han de fer una sol•licitud fins el dia 8 de juny i sol•licitar fins a 40 llocs ( centres i localitats ) + petició de comarques

En cas que no presentin sol•licitud, hi participaran d'ofici.

Presentació de documentació: S’haurà de fer en els vint dies posteriors a la publicació al DOGC del llistat d’aspirants seleccionats/des


Quina documentació cal presentar:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ ingrés al cos o certificació acadèmica original

b) Dues fotocòpies del document nacional d'identitat (DNI)..

c) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.

d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 6 a aquesta convocatòria.

f) Sol•licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació.


Xerrades informatives de CCOO:
A partir del 10 de juny ja tenim unes xerrades informatives adreçades als que sereu funcionaris en pràctiques aquest curs 2010-2011

Podeu veure els llocs i les dates a :

http://conc.ccoo.cat/ensenyament/arxius/xerrad_funcionaris_practiques2010.htm

Farem una exposició sobre l’any de pràctiques, alta a Muface, retribucions, concurs de trasllat, permisos i llicències funcionaris, etc.... . Hi haurà una part de la sessió per poder respondre a
preguntes i dubtes que ens feu.

Les xerrades són obertes a tothom, però degut a la limitació d'aforament, l'entrada a partir d'un moment només es garanteix als afiliats i afiliades de CCOO.dimecres, 26 de maig de 2010

Resum oposicions 2010 (fase d'oposicions)

Resum oposicions 2010 (fase d'oposicions)Especialitat

dades tribunals

Aprovats/des

Places

Persones inscrites

pers/places

Educació primària

36 de 36

1.579

1.500

4.319

2,88

Educació infantil

35 de 35

1.235

1.000

4.119

4,12

Educació física

10 de 10

442

400

1.204

3,01

Pedagogia
terapèutica

7 de 7

357

300

831

2,77

Idioma estranger:
anglès

6 de 6

200

400

702

1,76

Música

7 de 7

196

340

584

1,72

Audició i
llenguatge

2 de 2

70

50

170

3,40

TOTAL

3.990

11.929

2,99

divendres, 21 de maig de 2010

Primària (oposicions 2010)

Selccionats (provisional)

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/comissions/304000/700718.pdf


 baremació definitiva fase concurs


Tribunal 1
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/048000/699347.pdf


Tribunal 3
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/050000/699355.pdf

Tribunal 4 
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/051000/698849.pdf
Tribunal  5
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/052000/696665.pdf

Tribunal 12:
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/059000/700489.pdf

Tribunal 15:
-Baremació definitives
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/062000/699948.pdf
-Puntuacions obtingudes a la prova (definitiu)
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/062000/700511.pdf

Tribunal 19
 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/066000/696738.pdf

Tribunal 20
 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/067000/698928.pdf

Tribunal 22
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/069000/698938.pdf

Tribunal 34
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/081000/696812.pdf

Tribunal 35
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/082000/698448.pdf

 Mèrits:

tribunal 16 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/063000/697774.pdf
Tribunal 17: http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/064000/697230.pdf
tribunal 1: http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/048000/698282.pdf
Tribunal 19  http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/066000/697238.pdf
Tribunal 2  http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/049000/697692.pdf


 Disponibles?

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/04800/704100.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/04900/704101.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/05000/704102.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/05100/704103.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/05200/704104.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/05300/704105.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/05400/704106.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/05500/704107.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/05600/704108.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/05700/704109.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/05800/704110.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/05900/704111.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/06000/704112.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/06100/704113.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/06200/704114.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/06300/704115.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/06400/704116.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/06500/704117.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/06600/704118.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/06700/704119.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/06800/704120.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/06900/704121.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/07000/704122.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/07100/704123.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/07200/704124.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/07300/704125.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/07400/704126.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/07500/704127.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/07600/704128.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/07700/704129.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/07800/704130.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/07900/704131.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08000/704132.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08100/704133.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08200/704134.pdfhttp://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08300/704135.pdf


Ja sabeu que s'han de mirar a la web oficial per conèixer i saber el resultat així com els dies i hores de presentació davant cada  tribunal... Aquest bloc NO és oficial de cap tribunal... Són dades que ens faciliteu... i per tant, poden variar respecte les que són facilitades oficalment pels tribunals.

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (oposicions 2010)

merits definitius EE


T1:http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/097000/697412.pdf

T3: http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/099000/698539.pdf

T4: http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/100000/699637.pdf

T5: http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/101000/697983.pdf
T7 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/103000/696930.pdf
 
 
 BAREMS temps de serveis

tribunals 1 i 4:
1) http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/097000/696900.pdf
4) http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/100000/698546.pdf
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA:

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/09600/704148.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/09700/704149.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/09800/704150.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/09900/704151.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/10000/704152.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/10100/704153.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/10200/704154.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/10300/704155.pdf

dijous, 20 de maig de 2010

Audició i llenguatge (oposicions 2010)

Audició i Llenguatge


http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/001000/704053.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/002000/704054.pdf

dimecres, 19 de maig de 2010

MÚSICA (oposicions 2010)

Observeu les intruccions per la resta de tribunlas...

Podem calcular la resta de tribunals... COM???

Exemple d'una altra especialitat, però podeu aplicar el mateix criteri:

Per continuar construint les notes....

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/095000/704147.pdf


s'afegeix (o es resta) un núm. al primer "bloc" 095000 i al segon bloc 704147

quedant

096000 i 704148

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/096000 /704148.pdf

D'aquesta manera es generen els PDF de tots els tribunals...!


Si no surten, és possible que NO estiguin encara!!!

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/095000/704147.pdf   Tribunal 6
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/096000/704148.pdf  Tribunal 7

ANGLÈS (oposicions 2010)


 Observeu les intruccions per la resta de tribunlas...

Si els teniu JA, podeu enviar-los a ensepublica@ccoo.cat i els penjarem!


Podem calcular la resta de tribunals...  COM???


 Exemple d'una altra especialitat, però podeu aplicar el mateix criteri:

Per continuar construint les notes....

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/015000/704067.pdf

s'afegeix (o es resta) un núm al primer "bloc"  015000 i al segon  bloc  704067

quedant 

016000     i       704068

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/016000/704068.pdf

D'aquesta manera es generen els PDF de tots els tribunals...!


Si no surten, és possible que NO estiguin encara!!!


http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08300/704135.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08400/704136.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08500/704137.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08600/704138.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08700/704139.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08800/704140.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/08900/704141.pdf

 

Educació Infantil (oposicions 2010)

Seleccionats PROVISONAL
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/comissions/303000/700726.pdf


 Definitiva fase de concurs

Tribunal 14
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/026000/699781.pdf

Tribunal 25
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/037000/699824.pdf

Tr¡ibunal 7
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/019000/697024.pdf

Tribunal 4

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/016000/698085.pdf
FASE Mèrits:
tribunal 5
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/017000/699740.pdf

el 14
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/026000/698141.pdf


tribunal 7
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/019000/698104.pdf

tribunal 4
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/016000/697008.pdf


tribunal 9
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/021000/698691.pdf

tribunal 27
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/039000/699310.pdf

tribunal 28
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/040000/698233.pdf


Tribunal 19
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/031000/699793.pdf


Com es fa per conèixer les notes?

Per continuar construint les notes....

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/015000/704067.pdf

s'afegeix (o es resta) un núm al primer "bloc"  015000 i al segon  bloc  704067

quedant 

016000     i       704068

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/016000/704068.pdf

D'aquesta manera es generen els PDF de tots els tribunals...!


Si no surten, és possible que NO estiguin encara!!!Per exemple (ja actius)...


http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/015000/704067.pdf   tribunal 3
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/017000/704069.pdf       Tribunal 5:
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/019000/704071.pdf   tribunal 7

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/022000/704074.pdf  tribunal 10
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/023000/704075.pdf tribunal 11
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/024000/704076.pdf tribunal 12


http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/039000/704091.pdf  tribunal27

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/040000/698787.pdf    DEFINITIVES Tribunal 28
 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/041000/704093.pdf  tribunal 29
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/042000/704094.pdf Tribunal 30
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/046000/704098.pdf  tribunal 34

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/047000/704099.pdf   tribunal 35

1 Barna http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/013000/704065.pdf
2 Barna http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/014000/704066.pdf
3 Barna http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/015000/704067.pdf
4 Barna http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/016000/704068.pdf
5 Barna http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/017000/704069.pdf
6 Barna http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/018000/704070.pdf
7 Badalona http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/019000/704071.pdf
8 Badalona http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/020000/704072.pdf
9 Cornellà http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/021000/704073.pdf
10 Cornellà http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/022000/704074.pdf
11 Cornellà http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/023000/704075.pdf
12  Cornellà http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/024000/704076.pdf
13 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/025000/704077.pdf
14 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/026000/704078.pdf
15 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/027000/704079.pdf
16 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/028000/704080.pdf
17 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/029000/704081.pdf
18 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/030000/704082.pdf
19 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/031000/704083.pdf
20 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/032000/704084.pdf
21 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/033000/704085.pdf
22 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/034000/704086.pdf
23 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/035000/704087.pdf
24 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/036000/704088.pdf
25 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/037000/704089.pdf
26 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/038000/704090.pdf
27 Lleida http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/039000/704091.pdf
28 Lleida http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/040000/704092.pdf
29 Lleida http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/041000/704093.pdf
30 Reus http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/042000/704094.pdf
31 Reus http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/043000/704095.pdf
32 Tarragona http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/044000/704096.pdf
33 Tarragona http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/045000/704097.pdf
34 Mora http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/046000/704098.pdf
35 Mora http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/047000/704099.pdf
 

EF (oposicions 2010)

 Llista de seleccionats (provisional)

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/comissions/302000/700738.pdf
 Mèrits:

Tribunal 5 http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/007000/696423.pdf  (definitives)


http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/003000/704055.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/004000/704056.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/005000/704057.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/006000/704058.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/007000/704059.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/008000/704060.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/009000/704061.pdf
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/010000/704062.pdf

http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/011000/704063.pdf 
http://aplitic.xtec.cat/e13_gte/webasp/tribunals/012000/704064.pdf

Fulls autobaremació (oposicions 2010)

La fase d'oposició consta d'una única prova estructurada en dues parts, que no tenen caràcter eliminatori.

Les persones que volen substituir la part B.2 de la prova per l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica (apartat 6.4.2 de la convocatòria) han de lliurar aquest informe en el mateix acte de presentació. En cap altre moment del procés selectiu es pot lliurar l'informe.

El tribunal només fa pública la nota final i global de la prova (apartat 6.4.1 de la convocatòria).

Fent ús del full d'autobarem que una vegada començat el procés selectiu està a disposició de les persones aspirants als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, a la seu central del Departament d'Educació i en aquest web, qui hagi superat la fase d'oposició ha d'al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que consideri oportuns d'acord amb els barems que es publiquen a l'annex 2 de la convocatòria, i ha de lliurar-ne al tribunal els documents justificatius, juntament amb el full esmentat.